Gebruikersvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat u de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, CARESQUARE, een bedrijf dat is gevestigd in België. Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in België bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van CareSquare, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde “copyright-vermelding” in alle kopieën op te nemen: Copyright © CareSquare. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

  1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders)

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. CareSquare garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit CareSquare, inclusief de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat CareSquare verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Portaal

Het klanten- en freelancerportaal is het gedeelte waar u enkel persoonlijk toegang tot heeft middels uw persoonlijke account. De merkrechten, alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen die u als klant of freelancer op het portaal ziet mogen op geen enkele wijze naar buiten gebracht worden of gedeeld met derden, met uitzondering als dit ten behoeve komt van administratieve doeleinden of doeleinden uit hoofde van opdrachten die u via het platform toewees (als klant) of toegewezen kreeg (als freelancer). 

CareSquare behoudt het recht om uw account zonder voorafgaandelijke verwittiging en zonder enige verantwoording ofwel (1) te annuleren voor een bepaalde duur of (2) volledig permanent te verwijderen. In het eerste geval blijven uw gegevens bewaard, maar is uw account niet meer te raadplegen. In het tweede geval worden uw gegevens permanent verwijderd en dus ook niet meer in het bezit van CareSquare. 

Verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en b) niet anderzins onrechtmatig is jegens derden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Contact

Indien u een vraag of klacht hebt over deze website, neem dan contact op met ons.

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.